نایلون گلخانه

نایلون عریض

نایلون عریض یا نایلون گلخانه از عرض ۳۰ سانت تا ۱۴ متر به صورت UV خورده ویا معمولی قابل تولید است .که میتوان آن را در زیر خاک ویا مسقف کردن گلخانه ویا مصارف صنعتی دیگر بکار برد

1397/02/17[ ادامه ... ][نمایش : 1648]

نایلون عریض

نایلون عریض یا نایلون گلخانه از عرض ۳۰ سانت تا ۱۴ متر به صورت UV خورده ویا معمولی قابل تولید است .که میتوان آن را در زیر خاک ویا مسقف کردن گلخانه ویا مصارف صنعتی دیگر بکار برد

1397/04/19[ ادامه ... ][نمایش : 0]

نایلون

کیسه زباله
نالیون شیرینگ
کیسه نایلون و نایلون بسته بندی مبل
1397/02/31[ ادامه ... ][نمایش : 1305]